Friday, 30 November 2007

Skotgaela Plano


…de la Skota Parlamento:

The public is being asked to provide their views on the Scottish Parliament’s draft plan to strengthen the Parliament’s use and recognition of the Gaelic language. The plan includes initiatives in four key areas: communications with the public and other organisations; corporate and visual identity; publications; and supporting the use of Gaelic by staff.

Thathar air iarraidh air a’ phoball an cuid bheachdan a nochdadh mun dhreachd phlana aig Pàrlamaid na h-Alba gus cleachdadh agus inbhe na Gàidhlig anns a’ Phàrlamaid a neartachadh. Tha am plana air a dhèanamh suas le tionnsgnaidhean ann an ceithir raointean mòra: conaltradh leis a’ phoball agus le buidhnean eile; aithne chorporra agus lèirsinneach; foillseachaidhean agus; taic ri cleachdadh na Gàidhlig am measg an luchd-obrach.

* Dankoj al Alasdair MacCaluim, Gaidheal kaj Esperantisto!

No comments: