Friday, 29 May 2009

Gaela Plano


…de Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean:

Tha Plana Gàidhlig Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean (HIE) air ullachadh ann an dreach sgrìobhainn reachdail airson a chur gu Bòrd na Gàidhlig mar fhreagairt air a’ Bhrath Fhoirmeil gus Plana Gàidhlig a dheasachadh agus le aire do na feumalachdan mar a tha iad air a mhìneachadh ann an Earrann 3 de dh’Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. ’S ann mu choinneamh nan trì bliadhna bho 2009 gu 2012 a tha am Plana seo...

La Gaela Plano por Montara kaj Insuloj Entrepreno (HIE) estas preparito kiel laŭleĝa dokumento por esti proponita al Bòrd na Gàidhlig responde al la Formala antaŭsciigo pri Postulo por prepari Gaela Lingvo Plano kaj rilate al la postuloj kiel detalitaj en Sekcio 3 de la Gaela Lingvo (Skotlando) Ago 2005. Ĉi tiu Gaela plano por HIE kovriloj trijaro periodo de 2009 al 2012...

No comments: